Menu Hotline: 0989.869.523

Thủ tục chuyền nhượng vốn cho người Hàn Quốc

Việc chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài hiện nay rất phổ biến nhất là người Hàn Quốc. Nhưng không phải ai cũng nắm rõ được thủ tục chuyển nhượng vốn cho người Hàn Quốc. Vậy pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về thủ tục chuyển nhượng vốn cho người Hàn Quốc

Để khách hàng nắm rõ thủ tục trên, bài viết sau Luật tư vấn P&P cung cấp tới khách hàng thủ tục chuyển nhượng vốn cho người Hàn Quốc

Cơ sở pháp lý


- Luật đầu tư 2014

- Luật doanh nghiệp 2014

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP

- Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Góp vốn là gì?


Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Luật doanh nghiệp

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập

Quy định về đối xử quốc gia về đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc


Đối xử quốc gia về đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc được quy định tại Chương 9 Điều 9.3 Hiệp đinh thương mại tư do giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Mỗi Bên ký kết sẽ dành cho nhà đầu tư của Bên ký kết kia và khoản đầu tư được bảo hộ của nhà đầu tư đó sự đối xử không kém thuận lợi hơn, trong điều kiện tương tự, sự đối xử mà Bên ký kết đó dành cho nhà đầu tư của nước mình và các khoản đầu tư của họ trên lãnh thổ của Bên ký kết đó liên quan đến thành lập, mua lại, mở rộng, quản lý, thực hiện, vận hành, bán hoặc định đoạt theo cách khác các khoản đầu tư trên lãnh thổ nước mình.

Hệ quả khi chuyển nhượng vốn góp cho người Hàn Quốc


Việc chuyển nhượng vốn cho người Hàn Quốc sẽ dẫn tới hai trường hợp sau:

- Thành viên công ty chuyển nhượng vốn góp của mình cho một thành viên khác trong công ty thì sẽ dẫn tới thay đổi tỷ lệ vốn góp trong công ty

- Thành viên công ty chuyển nhượng vốn góp của mình cho một cá nhân khác không là thành viên công ty thì cá nhân nhận chuyển nhượng sẽ trở thành thành viên công ty và số lượng thành viên công ty sẽ tăng lên (trường hợp này không làm tăng vốn điều lệ của công ty)

Điều kiện để thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn cho người Hàn Quốc


- Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn trong vốn điều lệ của tổ chức kinh tế theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia và các văn bản pháp luật của Việt Nam. Nhà đầu tư khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế cần đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ và hình thức đầu tư

+ Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

 Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

 Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước

 Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc 02 nội dung nêu trên thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

- Tùy thuộc vào ngành nghề thì việc chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài sẽ phải đáp ứng các điều kiện khác nhau

Hình thức thực hiện chuyển nhượng vốn cho người Hàn Quốc


- Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần

- Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông

- Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn

- Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh

- Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác

Các bước thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn cho người Hàn Quốc


Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn cho người Hàn Quốc thì phải thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư cho người Hàn Quốc

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên công ty trên Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư cho người Hàn Quốc


Các trường hợp phải thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty

- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

- Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2014 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế

Lưu ý: Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không thuộc 2 trường hợp nêu trên thì chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. Nếu có nhu cầu thì nhà đầu tư vẫn có thể làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Hồ sơ thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức

Quy trình thực hiện

- Thẩm quyền: Sở kế hoạch và đầu tư

- Thời gian: Từ 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Trình tự thực hiện:

+ Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định nêu trên cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

+ Sau khi nhận được thông báo theo quy định, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi thành viên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Theo quy định của pháp luật thì hồ sơ bao gồm

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng

- Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi đối với cồn ty cổ phần

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định của thành viên mới là cá nhân

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư 2014

Quy trình thực hiện

- Thời gian nhận kết quả: 03-05 ngày

- Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Trình tự thực hiện:

+ Cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện tới Phòng Đăng ký kinh doanh; Hoặc cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp qua mạng

+ Sau khi được chấp thuận hồ sơ hợp lệ qua mạng thì cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ bản giấy tại Phòng đăng ký kinh doanh và nhận kết quả.

Chú ý: Sau khi thực hiện thông báo thay đổi do chuyển nhượng vốn tại cơ quan đăng ký kinh doanh; cá nhân chuyển nhượng cần phải thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực

Sự khác nhau về việc chuyển nhượng vốn của người Hàn Quốc và người Việt Nam


Tiêu chí

Cá nhân, tổ chức Hàn Quốc

Cá nhân, tổ chức Việt Nam

Chủ thể thực hiện

- Cá nhân quốc tịch Hàn Quốc

- Tổ chức thành lập theo pháp luật Hàn Quốc

- Cá nhân là công dân Việt Nam

- Tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông

Tài sản chuyền nhượng

Chứng minh tài sản chuyển nhượng vào công ty

- Đối với cá nhân: có thể  bằng số dư tài khoản

- Đối với tổ chức: có thể là báo cáo tài chính

Không cần chứng minh tài sản chuyển nhượng

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Phải thực hiện

Không phải thực hiện

Văn bản điều chỉnh

Bị điều chỉnh, áp dụng theo các cam kết quốc tế mà Việt Nma tham gia và các văn bản pháp luật của Việt Nam

Chỉ bị điều chỉnh, áp dụng các văn bản Việt Nam

Câu hỏi khách hàng thường gặp phải khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn cho người Hàn Quốc


Câu hỏi 1: Tôi là cá nhân Hàn Quốc muốn được nhận chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết thì có được không?

Luật tư vấn P&P trả lời: Căn cứ quy định Khoản 3 Điều 116 Luật doanh nghiệp “Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác” hơn nữa Theo quy định tại Khoản 3 Điều 113 Luật doanh nghiệp 2014 “Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết”

Như vậy bạn không thể nhận chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết trong công ty cổ phần

Câu hỏi 2: Tôi tổ chức Hàn Quốc nhận chuyền nhượng cổ phần của công ty tại Việt Nam. Công ty cho tôi hỏi khi tiến hành đăng ký thay đổi cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh thì tôi là người làm thủ tục đó hay công ty mà tôi nhận chuyển nhượng sẽ làm thủ tục đăng ký thay đổi  cổ đông

Luật tư vấn P&P trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 46 “Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế”

Như vậy công ty mà bạn nhận chuyển nhượng sẽ tiến hành đăng ký thay đổi cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Khách hành cần cung cấp


- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công việc của chúng tôi


- Tư vấn các thủ tục, vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục chuyển nhượng vốn cho người Hàn Quốc

- Nhận tài liệu từ quý khách.

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh

- Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

- Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách

- Làm dấu và thông báo mẫu dấu công ty

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược